JUDO Wurftechniken

Ashi-Guruma

Ashi-Guruma

De-Ashi-Barai

deashibarai

Hane-Goshi

Hane-Goshi

Harai-Tsuri-Komi-Ashi

Hiza-Guruma

Ippon-Seoi-Nage

Harai-tsuri-komi-ashi
hizaguruma
Ippon-Seoi-nage

Kata-Guruma

Koshi-Guruma

Ko-Soto-Gake

Kata-Guruma
Koshi-Guruma
Ko-Soto-Gake

Morote-Seoi-Nage

O-Goshi

O-Guruma

Morote-Seoi-Nage
O-goshi
O-guruma

Okuri-Ashi-Barai

O-Soto-Gari

Tsuri-Goshi

Okuri-ashi-barai
O-soto-gari
Tsuri-Goshi

Tsuri-Komi-Goshi

Uchi-Mata

Uki-Goshi

Tsuri-Komi-Goshi
Uchi-Mata
Uki-Goshi

Uki-Waza

Uki-Otoshi

Ushiro-Goshi

Uki-waza
Uki-otoshi
Ushiro-Goshi

Utsuri-Goshi

Yoko-Guruma

Yoko-Otoshi

Utsuri-goshi
yoko-guruma
Yoko-Otoshi